Jak zmienić imię dziecka? Kiedy można zmienić?

0
(0)

Imię dziecku nadaje się poprzez jego wpisanie do aktu stanu cywilnego, jakim jest akt urodzenia, niemniej jednak istnieje możliwość następczej zmiany imienia dziecka na podstawie szczególnych regulacji. Jak zmienić imię dziecka?

W ustawie – prawo o aktach stanu cywilnego przewidziana została procedura, zgodnie z którą zgłoszenia urodzenia dokonuje jeden z rodziców dziecka w terminie 3 tygodni od urodzenia dziecka.

Niemniej jednak, zgodnie z art. 70 ust. 1 prawa o aktach stanu cywilnego rodzice mogą złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed konsulem oświadczenie o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia w terminie sześciu miesięcy od dnia jego sporządzenia. Zmiana imienia może polegać na zastąpieniu wybranego imienia innym imieniem, zastąpieniu dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie, dodaniu drugiego imienia, zmianie pisowni imienia lub imion lub zmianie kolejności imion dziecka.

Oświadczenie o zmianie imienia lub imion dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują rodzice dziecka i kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul. Zmiana imienia w tym trybie podlega opłacie skarbowej w wysokości 11 zł.

Co jednak jeśli upłynął już półroczny termin pozwalający na powyższe działanie? Wówczas konieczne jest stosowanie ustawy o zmienię imion i nazwisk. Oplata w tym trybie jest wyższa i wynosi już nie 11, ale 39 zł.W przypadku zastosowania ustawy, zmiana imienia może nastąpić

Jak zmienić imię dziecka po 6 miesiącach?

wyłącznie z ważnych powodów, a ustawa jako przykłady wymienia m.in. zmianę imienia ośmieszającego lub nielicującego z godnością człowieka, zmianę na imię używane, na imię, które zostało bezprawnie zmienione, czy też na imię noszone zgodnie z przepisami państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

Umotywowany wniosek w sprawie zmiany imienia składa zainteresowany do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego w kraju. W przypadku, gdy zmiana dotyczy dziecka małoletniego, wszczęcie procedury następuje na pisemny wniosek jego przedstawiciela ustawowego, za zgodą drugiego z rodziców z tym jednak zastrzeżeniem, że wniosek o zmianę imienia dziecka, które ukończyło 13 lat, wymaga zgoda takiego małoletniego wyrażonej przed kierownikiem USC. Decyzję o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzję o odmowie zmiany imienia lub nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego został złożony wniosek. Decyzja taka podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Podobał Ci się ten wpis?

Średnio 0 / 5. Ocen: 0

Nikt jeszcze nie ocenił tego wpisu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *