Jak udowodnić fakt zapłacenia mandatu?

5
(1)

Pomimo że stanem pożądanym jest przestrzeganie porządku prawnego może zdarzyć się sytuacja w której będziemy przymuszeni do zapłacenia kary pieniężnej pod postacią mandatu. W dzisiejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie – Jak udowodnić fakt zapłacenia mandatu w sytuacji, w której mandat zapłaciliśmy, chcemy to udowodnić, ale nie mamy potwierdzenia płatności.

Przede wszystkim chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę naszych czytelników, aby nie wyrzucać wspominanego potwierdzenia dokonania płatności przed upływem terminu przedawnienia. W ten sposób zabezpieczamy się przed ewentualnymi problemami wynikającymi z trudności udowodnienia faktu zapłaty mandatu.

Jeżeli jednak takiego potwierdzenia nie posiadamy a mandat został zapłacony w gotówce należy zastanowić się nad tym jak uzyskać takie potwierdzenie w inny sposób. W tym celu okaże się przydatna regulacja art 217 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) zgodnie z którą organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o jego wydanie. Zaświadczenie przyjmuje postać dokumentu urzędowego, potwierdzającego określone fakty lub stan prawny.

Ważne jest KTO wystawił nam mandat, bo właśnie do tego organu powinniśmy wystąpić o wydanie nam zaświadczenia. Może to być Policja, Straż Gminna (Miejska),  ZTM, etc.

Można zwrócić się do nich o wystawienie zaświadczenia o uiszczeniu mandatu (wskazując najlepiej datę w której dokonano płatności). Faktycznie to ta instytucja wyda nam zaświadczenie, formalnie zaś organem wydającym zaświadczenie będzie natomiast Prezydent Miasta.

Artykuł 217 § 2 pkt 1 i 2 kpa wskazuje przesłanki których spełnienie jest konieczne, aby zaświadczenie mogło być wydane. I tak:

§ 2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
1)   urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;
2)   osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Jak udowodnić fakt zapłacenia mandatu?

W opisywanej przez nas sprawie mamy do czynienia z drugą sytuacją, jednakże musimy wykazać że mamy jakiś interes prawny w wydaniu potwierdzenia. Pojęcie interesu prawnego nie jest zdefiniowane w żadnej ustawie, jednak dorobek doktryny i orzecznictwa dookreślił w pewien sposób to pojęcie. I tak jako przykład interesu prawnego możemy podać sytuację w której ktoś domaga się od nas zapłaty mandatu, który już uiściliśmy – aby uniknąć sprawy sądowej (lub w trakcie jej trwania dla celów dowodowych) oczywistym jest że będziemy chcieli takie zaświadczenie uzyskać, jak i to że w naszym interesie jest to aby nie doprowadzić do sytuacji w której będziemy zmuszeni dokonać ponownej zapłaty.

  Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń wszczynane jest na wniosek strony. Nigdy z urzędu. Jest ono dostępne dla każdego. Zadanie wszczęcia postępowania może być wniesione zgodnie z art 63 § 1 kpa: pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Minimum formy wynika z 63 § 2 kpa w zw z 217 § 2 kpa. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych (wykazanie wspominanego interesu prawnego)

Zaświadczenie powinno być wydane najpóźniej w terminie dni 7 od dnia wniesienia zadania (217 § 3 kpa). Jeżeli termin nie został zachowany pojawi się nam podstawa do stosowania środków zwalczania bezczynności czy przewlekłości postępowania przez organ administracji, co może skutkować nawet skargą do sądu administracyjnego.

Podobał Ci się ten wpis?

Średnio 5 / 5. Ocen: 1

Nikt jeszcze nie ocenił tego wpisu

1 komentarz odnośnie “Jak udowodnić fakt zapłacenia mandatu?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *