Jak zostać zastępcą notarialnym?

0
(0)

 Trwają intensywne prace nad projektem z dnia 19 lipca 2013 r. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego. Jak zostać zastępcą notarialnym?

Projekt ten stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 76 § 6 prawa o notariacie.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, celem zmian wprowadzonych ostatnią nowelizacją tego przepisu było między innymi, wobec zniesienia asesury notarialnej, stworzenie instytucji zastępcy notarialnego.

 Jak zostać zastępcą notarialnym? Zastępcą notarialnym jest osoba, która:

  • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin notarialny i
  • złożyła ślubowanie.

Uzyskanie statusu zastępcy notarialnego dokumentuje zaświadczenie wydane przez Ministra Sprawiedliwości. Wydawane jest ono na podstawie uchwały Komisji Egzaminacyjnej o wyniku egzaminu notarialnego doręczonej Ministrowi Sprawiedliwości.

 Zastępca notarialny może być zatrudniony w kancelarii notarialnej. Ponadto aplikanci i zastępcy notarialni mają prawo uczestniczyć w walnych zgromadzeniach notariuszy izby notarialnej; mogą oni zabierać głos w obradach, jednakże bez prawa składania wniosków i brania udziału w głosowaniu.

Najważniejsze normy dotyczące zastępcy notarialnego zawarte są jednak w artykule 21 i 22 prawa o notariacie.

Art. 21. 
§ 1. Jeżeli notariusz nie może pełnić swych obowiązków, wyznacza na ten czas zastępstwo spośród zastępców notarialnych zatrudnionych w jego kancelarii oraz notariuszy ze wspólnej kancelarii prowadzonej w trybie art. 4 § 3 informując o tym prezesa rady właściwej izby albo spośród zastępców notarialnych z wykazu właściwej izby notarialnej oraz notariuszy mających siedzibę kancelarii notarialnej w tej izbie, w porozumieniu z prezesem rady właściwej izby.
§ 2. (uchylony).
§ 3. Jeżeli z powodu nieobecności notariusza wynikłej z nieprzewidzianych przyczyn notariusz nie wyznaczył w kancelarii zastępstwa na czas swej nieobecności, zastępstwo wyznacza prezes rady właściwej izby notarialnej. Zastępstwo obejmuje wyłącznie dokonywanie czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 7, oraz wydawanie przyjętych na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów oraz danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
§ 4. W wypadkach, o których mowa w § 1 i 3 do zastępstwa notariusza może być także wyznaczony notariusz emerytowany.
 Art. 22
W wypadku zaprzestania prowadzenia kancelarii przez notariusza z innych powodów niż jego śmierć lub zawieszenia go w czynnościach, rada izby notarialnej wyznacza czasowo do pełnienia obowiązków notariusza zastępstwo spośród zastępców notarialnych, notariuszy albo notariuszy emerytowanych danej izby notarialnej. Zastępstwo obejmuje wyłącznie dokonywanie czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 7, oraz wydawanie przyjętych na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów oraz danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wskazana ustawa w zakresie dotyczącym zniesienia asesury notarialnej weszła w życie 23 sierpnia 2013 r.

Źródło: RCL; www.lex.pl (Katarzyna Irytowska) + opracowanie własne

Podobał Ci się ten wpis?

Średnio 0 / 5. Ocen: 0

Nikt jeszcze nie ocenił tego wpisu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *