Jak uzyskać świadczenie przedemerytalne?

0
(0)

Jak często zdarza się, że osoba, której już tak niewiele brakuje do osiągnięcia wieku emerytalnego zostaje zwolniona z pracy? Czy może liczyć wówczas na pomoc państwa? Otóż tak. Prezentujemy warunki jakie trzeba spełnić aby ubiegać się o tzw. świadczenie przedemerytalne. Jak uzyskać świadczenie przedemerytalne?

Jak dowiadujemy się z lektury ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (po kliknięciu pobrana zostanie ustawa), podstawowe warunki jakie należy spełnić to te wymienione w art 2 ust 3. Mianowicie, osoba ubiegająca się o świadczenie powinna:

 • przed złożeniem wniosku, przez okres co najmniej 6 miesięcy, pobierać zasiłek dla bezrobotnych i, w momencie składania wniosku o świadczenie, pozostawać zarejestrowana jako bezrobotna w Urzędzie Pracy.
 • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych osoba ta nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych,
 • złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez Powiatowy Urząd Pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych (ten o którym mowa w pierwszej kropce),
 • złoży wniosek w ciągu 14 dni od ustania zatrudnienia* jeżeli w okresie pobierania zasiłku wykonywała inną pracę zarobkową lub zatrudnienie (w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia) albo była zatrudniona w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, a wykonywanie jednej z tych prac ustało po upływie 6-miesięcznego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Począwszy od 1 lutego 2011 r. – termin ten – w szczególnie uzasadnionych przypadkach – podlega przywróceniu na wniosek osoby zainteresowanej. O jego przywróceniu rozstrzyga organ rentowy.

* (w tym w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych albo innej pracy zarobkowej)

 Warunki indywidualne

Ponadto należy wziąć pod uwagę warunki indywidualne, które będą nam konkretyzowały osobę, mogącą uzyskać świadczenie. Wskazuje to art 2 ust 1 ustawy. Wystarczy spełnienie tylko jednego z poniższych sześciu kompletów warunków!

 1. do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy (w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy) u którego dana osoba była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres niekrótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 56 lat – kobieta oraz 61 lat – mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury (lata pracy – składkowe i nieskładkowe – z zastrzeżeniem, że nieskładkowe nie mogą wynosić więcej niż 1/3 składkowych; niewlicza się chorobowego etc), wynoszący co najmniej 20 lat pracy dla kobiet i 25 lat pracy dla mężczyzn
 2. do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego (a więc jeżeli rozwiązano stosunek pracy w kwietniu 2013, bada się przesłanki według stanu na 31 grudnia 2012, itp.) z powodu wymienionego w punkcie 1 – bez względu na wiek, jeżeli w danym zakładzie była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy i posiadała okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn.
 3. do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia**) w którym była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 55 lat – kobieta oraz 60 lat – mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat pracy dla kobiet i 35 lat pracy dla mężczyzn
 4. w takim samym przypadku jak ten o którym mowa w punkcie 3 – bez względu na wiek, jeżeli przepracowała w danym zakładzie niemniej niż 6 miesięcy a okres uprawniający do emerytury, w dniu rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego wynosi co najmniej 35 lat pracy dla kobiet i 40 lat pracy dla mężczyzn
 5. do dnia ogłoszenia upadłości prowadziła nieprzerwanie i przez okres nie krótszy niż 24 miesiące pozarolniczą działalność, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą systemową, i za ten okres opłaciła składki na ubezpieczenia społeczne oraz do dnia ogłoszenia upadłości ukończyła co najmniej 56 lat – kobieta i 61 lat – mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat pracy dla kobiet i 25 lat pracy dla mężczyzn
 6. zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat oraz do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat – kobieta i 60 lat – mężczyzna i osiągnęła okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat pracy dla kobiet i 25 lat pracy dla mężczyzn

 ** (przypadki za które odpowiedzialność ponosi zakład pracy to takie w których:

  • rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn niedotyczących pracowników w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,
  • rozwiązanie tego stosunku nastąpiło z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,
  • nastąpiło wygaśnięcie tego stosunku w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy.
  • rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika))
Inne osoby posiadające uprawniania
Jak uzyskać świadczenie przedemerytalne w innych przypadkach? Dodatkowo, znane są dwa przypadki w których, pomimo niespełnienia wymagań powyższych, można uzyskać świadczenie przedemerytalne. Są to:
 • osoby, które w dniu 28 września 1997 były zatrudnione w zakładach wymienionych poniżej lub oddelegowane do tych zakładów, a rozwiązanie stosunku pracy z ostatnim pracodawcą nastąpiło z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Zakłady:

1. „Eternit” Polsko-Austriacka Spółka z o.o. w Szczucinie
2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Izopol” Spółka Akcyjna w Trzemesznie
3. Zakłady Wyrobów Azbestowo-Cementowych w Wierzbicy k. Radomia
4. Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacji Budowlanej „Izolacja” w Ogrodzieńcu.

1. „Fabryka Okładzin Ciernych” Spółka Akcyjna w Markach k. Warszawy,
2. Przedsiębiorstwo Państwowe „Gambit” w Lubawce,
3. Wytwórnia Uszczelek „Morpak” Spółka z o.o. w Gdańsku,
4. Fabryka Odzieży i Tkanin Żaroodpornych „Izo-term” w Gryfowie Śląskim,
5. Zakłady Wyrobów Uszczelniających i Termoizolacyjnych „Polonit” Spółka z o.o. w ¸odzi,
6. Zakłady Uszczelnień i Wyrobów Azbestowych „Polonit” w likwidacji w ¸odzi,
7. Zakłady Wyrobów Azbestowo-Cementowych w Małkini,
8. Pruszkowskie Zakłady Materiałów Izolacyjnych w Pruszkowie,
9. Lubelskie Zakłady Eternitu w Lublinie,
10. Lubelskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Ceramiki Budowlanej w Niemcach z siedzibą w Lublinie,
11. Zakład Produkcji Płytek Azbestowo-Cementowych w Końskowoli,
12. Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacji Budowlanej „Izolacja” w Jarocinie,
13. Zakłady Wyrobów Azbestowo-Cementowych „COBRPIB” w Katowicach,
14. Zakład Materiałów Hydroizolacyjnych „COBRPIB” w Pruszkowie,
15. Fabryka Płyt Filtracyjnych „Filtr” w Pilchowicach,
16. Zakłady Wyrobów Azbestowo-Cementowych w Szczucinie.

Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobom spełniającym warunki do uzyskania statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku dla bezrobotnych, określone w ustawie o promocji zatrudnienia, jeżeli posiadają okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 10 lat były zatrudnione w zakładach wymienionych powyżej oraz w przedsiębiorstwach powstałych w wyniku przekształcenia, podziału lub połączenia tych zakładów lub przedsiębiorstw korzystających z ich majątków do czasu zaprzestania produkcji wyrobów zawierających azbest i oczyszczenia tych zakładów z azbestu. Przy ustalaniu tego okresu uwzględnia się okresy przebyte do dnia 31 grudnia 1999 r. Za okres ten uważa się również okresy zatrudnienia w innych przedsiębiorstwach, jeżeli pracownik był oddelegowany i wykonywał stale pracę na terenie zakładów wskazanych powyżej.

Jak uzyskać świadczenie przedemerytalne? Jaki wniosek i gdzie?
Wniosek o świadczenie przedemerytalne powinno złożyć się na odpowiednim formularzu w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Powinniśmy pamiętać, że za miejsce zamieszkania uważa się miejsce ostatniego zameldowania na pobyt stały.
Termin na złożenie wniosku?
Terminy podane zostały już powyżej, ale ze względu na ich wagę należy je tu wyszczególnić raz jeszcze.
  • 30 dni od dnia wydania przez Powiatowy Urząd Pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania przez nas zasiłku dla bezrobotnych,
  • 14 dni od ustania zatrudnienia jeżeli w okresie pobierania zasiłku wykonywaliśmy inną pracę zarobkową lub zatrudnienie (w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia) albo byliśmy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, a wykonywanie jednej z tych prac ustało po upływie 6-miesięcznego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych.
Decyzja przyznająca
Decyzję w sprawie świadczenia przedemerytalnego wydaje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Od tej decyzji przysługują środki odwoławcze o czym musimy zostać poinformowani na doręczonej decyzji.
 • Prawo do świadczenia przedemerytalnego ustala się od następnego dnia po dniu złożenia wniosku wraz z dokumentami.
 • Świadczenia przedemerytalne wypłaca się w terminie płatności wskazanym w decyzji przyznającej to świadczenie,
 • Świadczenia i zasiłki przedemerytalne przejęte przez Zakład z powiatowych urzędów pracy wypłaca się w terminie płatności wskazanym w zawiadomieniu, które ZUS wysłał do każdego uprawnionego.
Ile?
Na dzień dzisiejszy (marzec 2013) świadczenie wynosi 938 złotych 25 groszy.
 

Podobał Ci się ten wpis?

Średnio 0 / 5. Ocen: 0

Nikt jeszcze nie ocenił tego wpisu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *